Кафедра Математики и технология ее обучения

«МАТЕМАТИКА ЖАНА АНЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ» КАФЕДРАСЫ

 

Кафедранын тарыхы физика жана математика факультетинин математика кафедрасынын өнүгүшү менен тыгыз байланышта. Ошол учурда кафедранын педагогика илимдеринин кандидаты, доцент А.И.Искаков жетектеген. Кафедрада бардыгы 7 окутуучу иштеген. Кийинчерээк, кафедра 1965 — жылы «Элементардык математика жана математиканы окутуунун методикасы» деп аталып калган. 1980-жылы кафедранын аталышы «математиканы окутуунун методикасы» деп өзгөртүлгөн. 1996 -жылы бул кафедрага физиканы, информатиканы окутуунун методикасы тиешелүү болгон жана кафедра «Математика, физика жана информатиканы окутуунун методикасы» деп аталган. 2003-жылы «жогорку математика жана математиканы окутуунун технологиясы» деп өзгөргөн. Азыркы учурда кафедра жакшыртылган жана 2007-жылдан баштап «Математика жана аны окутуунун технологиясы» деп аталат.

Бул кафедраны профессор А.Айылчиев (1966-1976жж.), и.о.профессор Ш.Майлиев (1976-1986 жж.), доцент К.Жусупов (1987-1991 жж.), доцент Ж.Ыбыкеева (1991-1993жж.), проф. Ж.Байсалов (1993-1997 жж.), профессор А.Саадабаев (1997-1998 жж.), профессор А.Айылчиев (1998-2000 жж.), и.о.профессор Ж.Ыбыкеева (2000-2002 жж.) жетектеген. 2003-жылдан баштап жана азыркы учурда кафедраны проф. К.М. Төрөгельдиева жетектейт. Кафедра профессор К.М. Төрөгельдиеванын жетекчилиги астында «Билим берүүнү модернизациялоо шартында окутууга жаңы мамиле» жана  «Математика мугалимин даярдоону жакшыртуу» боюнча илимий долбоорлордун үстүндө активдүү иш жүргүзүү менен жакшы натыйжаларды алышты. Ошондой эле USAID тарабынан уюшулган «Сапаттуу билим» долбоору менен2009-2012ж. кафедранын бардык мүчөлөрү эмгектенди.

Кафедра жогорку окуу жайы – мектеп менен байланышын чыңдоодо жакшы эмгектенгендиги үчүн Бишкек шаардык мэриясынан ыраазычылык катын алган. Ошондой эле кафедра Институтта жүргүзүлгөн иштер боюнча кафедралар аралык конкурста алдынкы оорунду ээлешүүдө.

Кафедрада 7 профессордук окутуучулардын курамы эмгектенишет, алардын ичинен 1 илимдин доктору жана профессор, 3 илимдин кандидаты, 4 доценттин милдетин аткаруучу, 1магистр окутуучу, 2 ага лаборант эмгектенет. Кафедранын башчысы педагогика илиминин доктору профессор  К.М.Төрөгельдиева жалаӊ гана кафедранын илимий сапаттын өсүшүнө көӊүл бурбастан республикадагы башка ЖОЖдордогу педагогикалык адистерди өстүрүүгө чоӊ салым кошууда. Анын жетекчилиги астында 4 кандидаттык диссертация 4 магистрдик диссертация ийгиликтүү корголгон, азыркы учурда 15тей изденүүчү, аспирант, магистранттар бекитилген.

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы.

ТӨРӨГЕЛДИЕВА  КАНЫШАЙ  МАКИШЕВНА

Педагогика илимдеринин доктору профессор, кафедра башчысы, илимий долбоорлордун жетекчиси, Д 13.06.331 диссертациялык кеӊештин мүчөсү, докторант, аспиранттарга жана  магистранттарга   жетекчи. 90 дон ашык  илимий эмгектердин автору, анын ичинен 1  монография,  4 окуу китеби, 20 дан ашык окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Педагогикалык стажысы — 40 жыл. «Жогорку окуу жайларда жана орто мектептерде окутуунун технологияларын өркүндөтүү» деген илимий изилдөөнүн үстүндө иштөөдө.

АСЫЛБЕКОВА КҮЛҮЙПА ДЖУМАШОВНА

Доценттин милдетин аткаруучу. Төрт окуу — методикалык куралдын жана  20 дан ашык  илимий эмгектердин  автору, анын ичинен 4 окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар. Жогорку окуу жайындагы педагогикалык стажысы — 40 жыл

ЧОКОЕВА  ГУЛЬМИРА СУЕРКУЛОВНА

Педагогика илиминин кандидаты, доцент. 15тен  ашык  илимий эмгектердин  автору, анын ичинен  окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Педагогикалык стажы 28 жыл, анын ичинен жогорку окуу жайындагы педагогикалык  стажысы —  23 жыл.

АСАНОВА ЖЫЛДЫЗ КЕНЕШБЕКОВНА

Физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент. 25тен ашык  илимий эмгектердин автору, анын ичинен 1  монография,  10 дон ашык окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Жогорку окуу жайындагы педагогикалык стажысы — 17 жыл.

САГЫНАЛИЕВА НАЗГҮЛ КУБАНЫЧБЕКОВНА

Педагогика илиминин кандидаты, доцент. 20дан ашык  илимий эмгектердин автору, анын ичинен окуу — методикалык куралдары жана колдонмолору бар.  Жогорку окуу жайындагы педагогикалык стажысы – 15 жыл. «Жогорку окуу жайларда учурдун талабына ылайык окуу процессин уюштурууну оптималдаштыруу» (докторлук иш, кеңешчи проф. Төрөгелдиева К.М. ) деген илимий иштин үстүндө иштөөдө.

ТАЙЫРОВА РЕЙНА УСЕЙИНОВНА

Магистр-окутуучу. 5тен  ашык  илимий эмгектердин автору. Педагогикалык стажысы 5 жыл. «Математиканы окутуу процессинде оюн технологияларын пайдалануу менен 7-8 класстын окуучуларын активдештирүүнүн  дидактикалык негиздери» (канд. диссер., илимий жетекчи проф. Торогельдиева К.М.) деген илимий иштин үстүндө иштөөдө.

 

ОРОЗАЛИЕВА АСЫЛ БАЙДЫЛДАЕВНА

Ага лаборант, кафедранын аспиранты. 2ден  ашык  илимий эмгектердин автору. Педагогикалык стажысы 2 жыл. «9-класстын окуучуларына  математикалык түшүнүктөрдү

Окуу иштери.

«Математика жана аны окутуунун технологиясы» кафедрасы педагогикалык кадрларды даярдоодо, бүтүрүүчүлөрдүн теориялык жана практикалык атайын даярдоосун ишке ашырган, алардын мамлекеттик аттестациясын жана математиканы окутуунун технологиясынын проблемалары боюнча дипломдук иштерди даярдоону уюштурган бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелет.

Кафедрада математиканы окутуунун методикасы, элементардык математика, элементардык математиканын тандалган главалары, элементардык математиканын илимий негиздери, математиканын тарыхы, математикалык логика, математиканы окутуудагы жаңы технологиялар, математикалык маселелерди чыгарууга такшалтуу, алгоритмдер теориясы, жогорку математика  предметтери окулат. Үчүнчү курстар элементардык математика боюнча жана бешинчи курстар математиканы окутуу методикасы боюнча  курстук иштерди жазышат. Ал эми төртүнчү курстун студенттери педагогикалык практиканы, бешинчи курстардын студенттери мамлекеттик педагогикалык практикада келишим түзүлгөн мектептерде   болуп келишет.

Кафедра мүчөлөрү, аспиранттар, магистранттар жана студенттер республиканын, жакынкы чет өлкөлөрдүн башка ЖОЖдорунун кафедралары жана Кыргыз билим берүү академиясы менен байланышты түзөт.

Кафедра республиканын мектептеринин мыкты мугалимдеринин тажрыйбаларын изилдеп, жалпылап жана жайылтат, жаш мугалимдерге жардамын берет. Математиканын жана математиканы окутуунун жаңы технологияларынын илимий жетишкендиктеринин пропагандасын жүргүзөт.

Илимий иштер.

Кафедрада илимий-методикалык иштер календардык жылга түзүлгөн план боюнча ишке ашырылат.

Кафедранын профессор, окутуучулары семинарларга, Кыргыз Республикасында жана жакынкы чет өлкөлөрдө илимий конференциялардын ишине катышышат. Кафедранын негизги максаты келечекте орто мектептин математика боюнча мугалимдерин даярдоо болгондуктан, бул максатта кыйла илимий-методикалык иштер ишке ашырылды жана ал багытта көп иштер ашырылмакчы.

Кафедра мүчөлөрү Эл аралык өнүктүрүү «Сапаттуу билим» (ЮСАИД) долбоорунда бир нече жыл иштешкен. Изилдөөнүн негизги аткаруучусу профессор К.М. Төрөгельдиева. Мында «Математиканы окутуунун теориясы жана методикасы» окуу дисциплинасынын программасы, стандарттары, жумушчу программасы, окуу планы, сабактын иштелмелери иштелип чыккан..

Математика жана аны окутуунун технологиясы   кафедрасынын  педагогикалык адистиктерди даярдоонун максаты:

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты ар кандай деңгээлде жогорку билим берүүнүн профессионалдык окутуу программаларын, окутуу технологиясы боюнча илимий-методикалык изилдөөлөрдү, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатууну ишке ашыруу.

Кафедрада аткарылып жаткан илимий иштер:

1)Кыргыз Республикасында болочоктогу математик мугалимдерди  даярдоо системасынын өнүгүшү;

2)Жогорку окуу жайында жана орто мектептерде математиканы окутууну жакшыртуу.

Кафедрада иштеп жаткан илимий студенттик кружоктор:

1) Окутуунун заманбап технологиялары;

2) Стереометриялык маселелерди системалаштыруу.

Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз жогорку окуу жайларында, мектептерде, илимий мекемелерде, өндүрүштө, кичи жана чоң ишканаларда эмгектенишүүдө.