«МАТЕМАТИКА ЖАНА АНЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ» КАФЕДРАСЫ

 

       Кафедранын тарыхы физика жана математика факультетинин математика кафедрасынын өнүгүшү менен тыгыз байланышта. Ошол учурда кафедранын педагогика илимдеринин кандидаты, доцент А.И.Искаков жетектеген. Кафедрада бардыгы 7 окутуучу иштеген. Кийинчерээк, кафедра 1965 - жылы «Элементардык математика жана математиканы окутуунун методикасы» деп аталып калган. 1980-жылы кафедранын аталышы «математиканы окутуунун методикасы» деп өзгөртүлгөн. 1996 -жылы бул кафедрага физиканы, информатиканы окутуунун методикасы тиешелүү болгон жана кафедра «Математика, физика жана информатиканы окутуунун методикасы» деп аталган. 2003-жылы «жогорку математика жана математиканы окутуунун технологиясы» деп өзгөргөн. Азыркы учурда кафедра жакшыртылган жана 2007-жылдан баштап «Математика жана аны окутуунун технологиясы» деп аталат.

Бул кафедраны профессор А.Айылчиев (1966-1976жж.), и.о.профессор Ш.Майлиев (1976-1986 жж.), доцент К.Жусупов (1987-1991 жж.), доцент Ж.Ыбыкеева (1991-1993жж.), проф. Ж.Байсалов (1993-1997 жж.), профессор А.Саадабаев (1997-1998 жж.), профессор А.Айылчиев (1998-2000 жж.), и.о.профессор Ж.Ыбыкеева (2000-2002 жж.) жетектеген. 2003-жылдан баштап жана азыркы учурда кафедраны проф. К.М. Төрөгельдиева жетектейт. Кафедра профессор К.М. Төрөгельдиеванын жетекчилиги астында «Билим берүүнү модернизациялоо шартында окутууга жаңы мамиле» жана  «Математика мугалимин даярдоону жакшыртуу» боюнча илимий долбоорлордун үстүндө активдүү иш жүргүзүү менен жакшы натыйжаларды алышты. Ошондой эле USAID тарабынан уюшулган «Сапаттуу билим» долбоору менен2009-2012ж. кафедранын бардык мүчөлөрү эмгектенди.

Кафедра жогорку окуу жайы – мектеп менен байланышын чыңдоодо жакшы эмгектенгендиги үчүн Бишкек шаардык мэриясынан ыраазычылык катын алган. Ошондой эле кафедра Институтта жүргүзүлгөн иштер боюнча кафедралар аралык конкурста алдынкы оорунду ээлешүүдө.

Кафедрада 7 профессордук окутуучулардын курамы эмгектенишет, алардын ичинен 1 илимдин доктору жана профессор, 3 илимдин кандидаты, 4 доценттин милдетин аткаруучу, 1магистр окутуучу, 2 ага лаборант эмгектенет. Кафедранын башчысы педагогика илиминин доктору профессор  К.М.Төрөгельдиева жалаӊ гана кафедранын илимий сапаттын өсүшүнө көӊүл бурбастан республикадагы башка ЖОЖдордогу педагогикалык адистерди өстүрүүгө чоӊ салым кошууда. Анын жетекчилиги астында 4 кандидаттык диссертация 4 магистрдик диссертация ийгиликтүү корголгон, азыркы учурда 15тей изденүүчү, аспирант, магистранттар бекитилген.

 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры Математики и технологии ее обучения

 

 

 

 

Ф.И.О.

Должность Уч.степень/уч.звание
Торогельдиева Конуржан Макишевна Зав.кафедрой Д.п.н., профессор
Алиев Шаршенбек профессор  Д.п.н., профессор
Кутанов Алымбек И.о.проф. К.ф.-м.н., и.о.проф.
Асылбекова Кулипа Джумашевна Ст.препод. Ст.препод.
Чырчыкбаев Жоомарт Абдыраимович Ст.препод. Ст.препод.
Баетов Авалкан Куканович И.о.доцент К.ф.-м.н., и.о.доцент
Чокоева Гулмира Суеркуловна доцент К.п.н., доцент
Асанова Жылдыз Кенешбековна доцент К.ф.-м.н., доцент
Сагыналиева Назгул Кубанычбековна доцент К.п.н., доцент
Солтонкулова Жамиля Мурзабековна И.о.доцент К.ф.-м.н., и.о.доцент
Тайырова Рейна Усеиновна Ст.преп. Магистр-ст.преп.
Жумадил уулу Аман Ст.преп. Ст.преп.
Кочорбаева Бермет Эркинбековна Преп. Магистр-преп.
Токтогулова Жазгул Бекназаровна Преп. Магистр- преп.